Schoolfonds


U steunt uw kind en de Aloysiusschool met uw bijdrage!

Wat is het Schoolfonds?

De Aloysiusschool ontkomt niet aan de gevolgen van de beperkte financiële mogelijkheden  in het onderwijs. Het is de verwachting dat de komende jaren het ter beschikking gestelde budget verder zonder druk zal komen te staan. Er is in 2012 op initiatief van ouders van de school en in goed overleg tussen de school, de OV en de MZR besloten om een Schoolfonds op te richten om de gevolgen van de bezuinigingen enigszins te verzachten en de kwaliteit van het onderwijs op onze school te handhaven.

De Stichting Schoolfonds Aloysius heeft tot doel het verwerven en beheren van fondsen teneinde de kwaliteit van het onderwijs van onze Aloysiusschool te handhaven en te verbeteren, door middel van alle onderwijsondersteunende middelen.

Wat doet het Schoolfonds? Voorbeelden van recente projecten voor onderwijs, personeel en huisvesting zijn: 
Onderwijs-  nieuw digitaal schoolbord, bibliotheekboeken, methode gebonden software.  
Personeel- bijdrage in de kosten van de conciërge.
Huisvesting-  bijdrage aan het speeltoestel op het schoolplein.
Cultuur-  bijdrage aan de kosten voor een vakdocent muziek.

Wie bestuurt de Stichting? Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden, waarbij er naar gestreefd wordt om ouders van kinderen uit de verschillende groepen (onder- en bovenbouw) zitting te laten nemen zodat de kinderen in de breedte vertegenwoordigd zijn.
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende ouders:

 

Het bestuur treedt periodiek in overleg met de directeur van de school voor de gewenste aanwending van de middelen en het bestuur neemt de uiteindelijke beslissing;

Hoe kunt u bijdragen?  Het vrijwillige richtbedrag van de jaarlijkse bijdrage bedraagt € 20, - per leerling (meer mag natuurlijk ook). De bijdrage wordt jaarlijks na ondertekening van een machtiging geïnd. U kunt uw (hogere) bijdrage ook overmaken op rekening NL 43 RABO 0126961999 t.n.v. ‘STG. Schoolfonds Aloysius

Heeft u nog vragen, mail deze naar: schoolfonds.aloysius@jl.nu

Bij voorbaat danken wij u hartelijk voor uw steun,

U steunt uw kind en de Aloysiusschool met uw bijdrage!