Groepen


Onze school heeft 9 groepen, waarvan 3 groepen 1/2.
Groep 3 tot en met 8 zijn enkelvoudige groepen.Om tegemoet te komen aan de verschillen in ontwikkelings- en prestatieniveau van de kinderen wordt binnen de jaargroepen tijd en ruimte ingebouwd voor individuele begeleiding van de leerlingen of groepjes van leerlingen. Belangrijk is daarbij een goed uitgevoerd klassenmanagement.
Belangrijke thema's rond klassenmanagement zijn: zelfstandig werken, uitgestelde aandacht, zelfredzaamheid, effectieve instructie, inrichting van het lokaal en een goede klassenorganisatie.

Plusklas

Onze school biedt leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben (meerbegaafd zijn) in de groepen 4 t/m 8, extra uitdaging in onze 'Plusklas'
We hebben voor één dagdeel per week een leerkracht aangesteld, om deze specifieke doelgroep te begeleiden. Deze groep kinderen kan tot bijzondere prestaties komen mits ze op een adequate manier begeleid wordt en onderwijs aangeboden krijgt.
We hebben de laatste jaren veel materiaal aangeschaft dat uitdaging biedt aan deze doelgroep. In 2010 zijn de ‘Pittige Plustorens’ de laatste aanwinst op dit gebied.

Leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad. De groepen 5 t/m 8 hebben ieder 2 vertegenwoordigers uit hun midden gekozen die zitting hebben genomen in de leerlingenraad. Eéns in de 6 weken komen ze, samen met Meester Rob, bij elkaar om zaken te bespreken die op school spelen, en raakvlakken hebben met de leerlingen. Leerlingen kunnen zo hun stem laten horen. Ook leren ze te discussiëren, een mening te vormen, te beargumenteren, enz.