Nuttige informatie


Plaatsingsbeleid gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem  voert per 1 maart 2018 een plaatsingsbeleid voor Haarlemse basisscholen. Dit betekent dat er in Haarlem nieuwe regels en afspraken zijn om kinderen aan te melden en in te schrijven.
Voor alle duidelijkheid: Bij aanmelding op onze school geldt het nieuwe Haarlemse plaatsingsbeleid niet.

Op onze school zijn alle kinderen uit onze direct omgeving van harte welkom. Dit geldt ook voor kinderen uit de gemeente Haarlem die vlakbij onze school wonen. Ouders zijn van harte welkom voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. Ook goed om te weten voor ouders van jonge kinderen die binnenkort een schoolkeuze moeten maken. Zegt het voort!


Tussenschoolse Opvang (TSO)

De tussen schoolse opvang wordt op onze school verzorgd door 'Partou Kinderopvang'.
De TSO op onze school voorziet in een professionele opvang van alle kinderen gedurende de middagpauze.
De lunch wordt in de klas, gewoon met de meester / juf genoten.
Vervolgens gaan de kinderen in de pauze gefaseerd naar buiten, dit met het oog op de beperkte ruimte op het schoolplein. Pedagogisch medewerkers van Partou dragen zorg voor de begeleiding en veiligheid. De pedagogisch medewerkers zijn op de
hoogte van de pleinregels en het beleid van de school en weten hiernaar te handelen.
Ook zijn de pedagogisch medewerkers gekwalificeerd en in het bezit van een bhv certificaat.
 

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Per 1 augustus 2007 heeft onze school een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een organisatie voor buitenschoolse opvang. De opvang vindt plaats buiten ons schoolgebouw. De organisatie waar het om gaat is: 'Partou aan zee ' (naast de Beatrixschool) Wij zorgen uiteraard ook voor een goede begeleiding van de kinderen die naar de opvang gaan van  'Kinderopvang Haarlem' , 'Les Petits' en  BSO Monteverdi. Indien u uw kind wilt aanmelden bij 'Smallsteps aan zee’ dan verwijzen wij u naar hun website. Hier kunt u alle verdere informatie vinden.


Partou (BSO)
Voor de kinderen van de Aloysiusschool biedt Partou Kinderopvang naschoolse opvang
aan. Het is mogelijk om je kind op drie Partou locaties in te schrijven. Wanneer er plek is
volgt een plaatsing. Wij zijn in schoolweken, op studiedagen en in vakanties geopend.
De Aloysius bso, een naschoolse opvang met 22 kindplaatsen in de school. Deze locatie
is gericht op kinderen van 4-9 jaar. Geopend op maandag, dinsdag en donderdag.
De Speeltuin bso, een naschoolse opvang met 22 kindplaatsen in de Croesenstraat 51,
Haarlem. Geopend op maandag, dinsdag en donderdag.
Aan Zee bso, een naschoolse opvang met 44 kindplaatsen aan het Houtmanpad 22,
Haarlem. Geopend van maandag tot en met vrijdag.
Voor meer informatie en inschrijven verwijzen we je naar www.partou.nl
 

Naschoolse opvang Robinson Kinderopvang
BSO Het Brouwerskolkje, misschien wel de leukste BSO van Kennemerland, is al 15 jaar een vertrouwd adres voor naschoolse opvang in Overveen. We zijn gevestigd aan de Korte Zijlweg in Overveen, letterlijk om de hoek bij de Aloysiusschool.

Ons monumentale pand uit 1893 is volledig aangepast aan de eisen van deze tijd, met behoud van originele details en beschikken over een heerlijke buitenruimte. Na schooltijd en tijdens schoolvakanties gaan we samen met ruim 30 kinderen hun avontuur aan!

Interesse in BSO het Brouwerskolkje?
Kijk voor meer informatie en foto’s op onze website www.robinson.nl en maak (online) een afspraak voor een rondleiding. Mailen kan via planning@robinson.nl, bellen via 023-7070000.

Alvast inschrijven?
Doe dit via de website. Het is kosteloos en vrijblijvend. Wij nemen vervolgens contact met u op en bespreken de mogelijkheden.


 

Vrijstelling

Onze leerlingen volgen in principe alle activiteiten, die volgens ons schoolplan worden gegeven. Ouders kunnen echter een verzoek tot vrijstelling van deelname aan bepaalde activiteiten indienen bij de directie. De directeur zal het Bestuur raadplegen. Een antwoord op de volgende vragen zijn voor positief advies essentieel:

Bij een positieve beslissing tot vrijstelling zullen vervangende of compenserende activiteiten worden aangeboden.

 

Verlof van leerlingen buiten de schoolvakanties

De school is gebonden aan de wettelijke bepalingen omtrent verlof. In 'informatie over verlof' kunt u alles hierover lezen.

Verlof aanvragen
Iedere leerlingen vanaf 5 jaar is aanwezig op school tijdens de bekende schooltijden. 
Als uw kind niet op school kan komen, meldt u dit vóór 8.30 uur aan de school. 

In bijzondere gevallen is het mogelijk om extra (vakantie)verlof of verlof bij gewichtige omstandigheden aan te vragen. U kunt hiervoor het verlofformulier (met toelichting) invullen. Dit vindt op de website van Jong Leren: www.jl.nu/ouders (verlof en leerplicht)
Of via de directe link.

 

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt onze oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag wordt onder andere besteed aan de viering van feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Disco, etc. Tevens worden hier uitstapjes en materialen van bekostigd. Het innen en besteden van de ouderbijdrage is een taak van de oudervereniging in nauwe samenwerking met de MR en de directie van de school. Schoolreisbijdrage De kosten van de verschillende schoolreisjes en schoolkampen zijn nog niet bekend. Na vaststelling van de bestemming en de kosten, zullen deze doorberekend worden aan de ouders.
 

Schoolverzekering

Het Bestuur heeft voor haar basisscholen een standaardpakketpolis bij het KBO (Katholieke Besturen Organisatie) afgesloten. Deze bestaat o.m. uit: aansprakelijkheidsverzekering, schoolongevallenverzekering, doorlopende reisverzekering en evenementenverzekering. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u vrijblijvend informatie over het bijverzekeren van uw kind.

 

Hoofdluisbestrijding

  Vrijwel iedere school wordt wel eens geconfronteerd met hoofdluis. Hoofdluizen zijn op zich betrekkelijk onschadelijke beestjes. Ze kunnen echter wel jeuk veroorzaken waardoor kinderen gaan krabben en wondjes krijgen die kunnen gaan infecteren. Om verspreiding te voorkomen is het erg belangrijk dat zo vroeg mogelijk maatregelen worden getroffen.Hoofdluis is een 'probleem' dat overal en bij iedereen voor kan komen. Het is niet het gevolg van slechte hygiëne. Hoofdluis zit trouwens het liefst in schoon haar. Hoofdluis verspreidt geen ziekten. Hoofdluis kan iedereen krijgen en dat is niet altijd te voorkomen. Wel kunt u helpen het hoofdluisprobleem in de hand te houden door verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan. Lees meer hierover.....

 

Klachtenprocedure

Wanneer u klachten heeft over mensen in en om de school, dan gaan wij er van uit dat u in eerste instantie in gesprek gaat met de desbetreffende persoon en daarna wanneer nodig met de schoolleiding. Deze klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van de leden van het schoolbestuur of het personeel of het nalaten daarvan. Ook over gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, zoals ouders en leerlingen kunt u klachten hebben. Klachten kunnen bijv. gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding in overeenstemming worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of de afhandeling heeft niet naar tevredenheid plaatsgevonden, kan men een beroep doen op onze klachtenregeling. U kunt zich dan wenden tot de contactpersonen van de school, van wie u de gegevens achter in de schoolgids aantreft. Deze contactpersoon zal u zo nodig naar een van de vertrouwenspersonen van het bestuur doorverwijzen. Wij hanteren voor onderwijskundige klachten of klachten wegens ongewenst gedrag een landelijke klachtenregeling die u op school kunt inzien en terug kunt vinden onder de rubriek 'downloads'. Het landelijk telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur is: 0900 1113111.