Nuttige informatie


Plaatsingsbeleid gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem  voert per 1 maart 2018 een plaatsingsbeleid voor Haarlemse basisscholen. Dit betekent dat er in Haarlem nieuwe regels en afspraken zijn om kinderen aan te melden en in te schrijven.
Voor alle duidelijkheid: Bij aanmelding op onze school geldt het nieuwe Haarlemse plaatsingsbeleid niet.

Op onze school zijn alle kinderen uit onze direct omgeving van harte welkom. Dit geldt ook voor kinderen uit de gemeente Haarlem die vlakbij onze school wonen. Ouders zijn van harte welkom voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. Ook goed om te weten voor ouders van jonge kinderen die binnenkort een schoolkeuze moeten maken. Zegt het voort!


Tussenschoolse Opvang (TSO)

De tussen schoolse opvang wordt op onze school verzorgd door 'Smallsteps', een professionele kinderopvangorganisatie. De TSO op onze school voorziet in een professionele opvang van alle kinderen gedurende de middagpauze. De lunch wordt in de klas, gewoon met de meester / juf genoten. Vervolgens gaan de kinderen in de pauze gefaseerd naar buiten, dit met het oog op de beperkte ruimte op het schoolplein. TSO-vrijwilligers, onder begeleiding van een gediplomeerde coördinator (met EHBO-diploma), dragen dan zorg voor de begeleiding en veiligheid. De TSO-vrijwilligers krijgen 'scholing ', bijvoorbeeld gericht op onze pleinregels en het pedagogisch beleid van de school. Voor nadere informatie kunt u het TSO-voorwaarden raadplegen.
 

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Per 1 augustus 2007 heeft onze school een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een organisatie voor buitenschoolse opvang. De opvang vindt plaats buiten ons schoolgebouw. De organisatie waar het om gaat is: 'Smallsteps aan zee ' (naast de Beatrixschool) Wij zorgen uiteraard ook voor een goede begeleiding van de kinderen die naar de opvang gaan van  'Kinderopvang Haarlem' , 'Les Petits' en  BSO Monteverdi. Indien u uw kind wilt aanmelden bij 'Smallsteps aan zee’ dan verwijzen wij u naar hun website. Hier kunt u alle verdere informatie vinden.


Buitenschoolse opvang Hero kindercentra BSO Houtmanpad
 
Hero kindercentra biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar. De kinderen van de Aloysiusschool worden opgevangen bij onze buitenschoolse opvang aan het Houtmanpad in Haarlem Zuidwest en is dankzij de mooie ligging vlakbij de natuur een fijne locatie om lekker buiten te spelen. De kinderen gaan regelmatig samen met de pedagogisch medewerkers op avontuur langs de dieren en het water, zo de natuur in! De BSO heeft een atelier, een bouwkamer, een spelletjesruimte, een computerkamer met games en een ruimte om vrij te spelen en te eten. De BSO werkt met een zogenaamd ‘open-deuren-beleid’. Dit houdt in dat de kinderen naast hun eigen groep ook op de andere groepen kunnen spelen. Ze kunnen vrij in en uitlopen. Naast een buitenschoolse opvang is er ook een kinderdagverblijf op de begane grond. Dit is handig met ophalen wanneer je beide vormen van opvang afneemt.
 
Daarom kies je voor deze buitenschoolse opvang van Hero kindercentra
 


Heb je nog vragen of wil je je kind(eren) aanmelden? Neem dan vooral contact met ons op!
Je kunt ons van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur telefonisch bereiken op 023-5445622 of mail ons op HoutmanpadBSO@herokindercentra.nl

Ook kun je een kijkje nemen op herokindercentra.nl.
Hier kunt u nog meer lezen over Hero kindercentra. 


Naschoolse opvang Robinson Kinderopvang
Sinds 2009 bieden wij naschoolse opvang op onze locatie het Brouwerskolkje. Deze vestiging is gesitueerd aan de Korte Zijlweg in Overveen en is bij wijze van spreken om de hoek bij de Aloysiuschool.
Vanaf de Randweg is de vestiging makkelijk bereikbaar. Deze vestiging is gehuisvest in een pand uit 1893. Het monumentale pand is volledig aangepast aan de eisen van deze tijd, met behoud van originele details. Na schooltijd en tijdens schoolvakanties staan wij klaar om uw kind(eren) op te vangen. Op onze locatie hebben wij plaats voor ruim 30 kinderen per dag.
Robinson heeft een samenwerkingsverband met een lokale zwemschool en heeft hier exclusief voor onze NSO-kinderen zwemuren gereserveerd. De kinderen starten in een groep van maximaal 8 kinderen met de eerste fase watergewenning.
Heeft u belangstelling voor onze NSO? Kijk dan op onze website www.robinson.nl en maak een afspraak voor een rondleiding. Inschrijven kan via de website en is kosteloos en vrijblijvend.
Mailen kan via planning@robinson.nl, bellen via 023-7070000.

 

Vrijstelling

Onze leerlingen volgen in principe alle activiteiten, die volgens ons schoolplan worden gegeven. Ouders kunnen echter een verzoek tot vrijstelling van deelname aan bepaalde activiteiten indienen bij de directie. De directeur zal het Bestuur raadplegen. Een antwoord op de volgende vragen zijn voor positief advies essentieel:

Bij een positieve beslissing tot vrijstelling zullen vervangende of compenserende activiteiten worden aangeboden.
 

Verlof van leerlingen buiten de schoolvakanties

De school is gebonden aan de wettelijke bepalingen omtrent verlof. In 'informatie over verlof' kunt u alles hierover lezen.

Verlof aanvragen
Iedere leerlingen vanaf 5 jaar is aanwezig op school tijdens de bekende schooltijden. 
Als uw kind niet op school kan komen, meldt u dit vóór 8.30 uur aan de school. 

In bijzondere gevallen is het mogelijk om extra (vakantie)verlof of verlof bij gewichtige omstandigheden aan te vragen. U kunt hiervoor het verlofformulier (met toelichting) invullen. Dit vindt op de website van Jong Leren: www.jl.nu/ouders (verlof en leerplicht)
Of via de directe link.

 

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt onze oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag wordt onder andere besteed aan de viering van feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Disco, etc. Tevens worden hier uitstapjes en materialen van bekostigd. Het innen en besteden van de ouderbijdrage is een taak van de oudervereniging in nauwe samenwerking met de MR en de directie van de school. Schoolreisbijdrage De kosten van de verschillende schoolreisjes en schoolkampen zijn nog niet bekend. Na vaststelling van de bestemming en de kosten, zullen deze doorberekend worden aan de ouders.
 

Schoolverzekering

Het Bestuur heeft voor haar basisscholen een standaardpakketpolis bij het KBO (Katholieke Besturen Organisatie) afgesloten. Deze bestaat o.m. uit: aansprakelijkheidsverzekering, schoolongevallenverzekering, doorlopende reisverzekering en evenementenverzekering. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u vrijblijvend informatie over het bijverzekeren van uw kind.
 

Hoofdluisbestrijding

  Vrijwel iedere school wordt wel eens geconfronteerd met hoofdluis. Hoofdluizen zijn op zich betrekkelijk onschadelijke beestjes. Ze kunnen echter wel jeuk veroorzaken waardoor kinderen gaan krabben en wondjes krijgen die kunnen gaan infecteren. Om verspreiding te voorkomen is het erg belangrijk dat zo vroeg mogelijk maatregelen worden getroffen.Hoofdluis is een 'probleem' dat overal en bij iedereen voor kan komen. Het is niet het gevolg van slechte hygiëne. Hoofdluis zit trouwens het liefst in schoon haar. Hoofdluis verspreidt geen ziekten. Hoofdluis kan iedereen krijgen en dat is niet altijd te voorkomen. Wel kunt u helpen het hoofdluisprobleem in de hand te houden door verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan. Lees meer hierover.....
 

Klachtenprocedure

Wanneer u klachten heeft over mensen in en om de school, dan gaan wij er van uit dat u in eerste instantie in gesprek gaat met de desbetreffende persoon en daarna wanneer nodig met de schoolleiding. Deze klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van de leden van het schoolbestuur of het personeel of het nalaten daarvan. Ook over gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, zoals ouders en leerlingen kunt u klachten hebben. Klachten kunnen bijv. gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding in overeenstemming worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of de afhandeling heeft niet naar tevredenheid plaatsgevonden, kan men een beroep doen op onze klachtenregeling. U kunt zich dan wenden tot de contactpersonen van de school, van wie u de gegevens achter in de schoolgids aantreft. Deze contactpersoon zal u zo nodig naar een van de vertrouwenspersonen van het bestuur doorverwijzen. Wij hanteren voor onderwijskundige klachten of klachten wegens ongewenst gedrag een landelijke klachtenregeling die u op school kunt inzien en terug kunt vinden onder de rubriek 'downloads'. Het landelijk telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur is: 0900 1113111.